Lukuvinkit

Löydät täältä kielikasvatukseen liittyvää kirjallisuutta. 

Björklund, S.,  Hansell, K. & Tötterman-Engström, T. (2018). “Absolut ingen rädsla utan nyfikenhet” Tidigareläggning av finska – Case Nykarleby. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(4). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-kesakuu-2018/absolut-ingen-radsla-utan-nyfikenhet-tidigarelaggning-av-finska-case-nykarleby

 • Artikeln beskriver Kielistigen, ett språkprogram med målsättningen att stärka den kommunikativa finskan genom att börja med barn i femårsåldern samt integrera språket som en naturlig del av verksamheten från småbarnspedagogiken till grundskolan där språket integreras i övrig undervisning.
 • Artikkelissa kuvataan Kielistigen-ohjelmaa jonka tarkoituksen on vahvistaa toiminnallista suomenkielentaitoa aloittamalla suomen integroiminen tavalliseen toimintaan ruotsinkielisessä päiväkodissa ja koulussa.

Bland, J. (2015). Teaching English to young learners: Critical issues in language teaching with 3-12 year olds. London, UK ; New York, NY, USA: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, Plc.

 • Kirjassa esitellään tärkeimmät huomiot liittyen varhaiseen kieltenoppimiseen. Jokainen luku käsittelee teemaa eri näkökulmasta. Aiheet käsittelevät niin kielenoppimista teoriatasolla kuin myös luokkahuonekäytänteitä.

Bärlund, P., Nyman, T., & Kajander, K. 2015. ”Ai niin, unohdin pyyhkeen ja uikkarin kielisuihkutteluun tänään.”Vieraiden kielten aineenopettajiksi opiskelevien kokemuksia kielisuihkutuksesta. Teoksessa M. Kauppinen, M. Rautiainen, & M. Tarnanen (toim.), Elävä ainepedagogiikka: Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014. Ainedidaktisia tutkimuksia, 9. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, 76–96.

 • Artikkelissa kuvataan aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksia kielisuihkutuksen toteuttamisesta päiväkodissa.

Helldén-Paavola, S. & Nystedt, U. (2018). Kaksikielistä varhaiskasvatusta – på finska och svenska! Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(4). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-kesakuu-2018/kaksikielista-varhaiskasvatusta-pa-finska-och-svenska

 • Artikkelissa kerrotaan varhaiskasvatuksen kieliprojektista, jossa tutustutettiin lapsia ruotsin kieleen ilon, leikin ja luovuuden keinoin.
Honko, M., & Mustonen, S. (2018). Kielitietoista yhteistyötä : katse oman äidinkielen opetukseen. Suomenopettajat : Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti, 2018 (3), 8-19. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59904/honkomustonensuomenopettajat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Oman äidinkielen opettajien yhteistyötä koulujen kanssa, yhteistyön haasteet sekä kehittämiskohdat.

Lehtomaa, S. (2018). Enkku ulos luokkahuoneista – toiminnallisia ratkaisuja kielenopetukseen koko koululle. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(4). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-kesakuu-2018/enkku-ulos-luokkahuoneista-toiminnallisia-ratkaisuja-kielenopetukseen-koko-koululle

 • Tässä artikkelissa kerrotaan kieliprojektista, joka toteutettiin alakoulun esikoululaisten, 1.–6.-luokkalaisten ja koulun henkilökunnan kanssa. Projektissa englantia vietiin toiminnallisin keinoin englannin luokasta ympäri koulua.

Mård-Miettinen, K. 2007. Språkbadsdaghem som miljö för andraspråkstillägnande. Teoksessa S. Björklund, K. Mård-Miettinen & H. Turpeinen. (toim.) Kielikylpykirja–Språkbadsboken. Vaasan yliopisto: Levón-instituutti, 34–44.

 • I artikeln beskrivs hur andraspråkstillängnandet sker i språkbadsdaghemmets vardagssituationer och skollika inlärnigs situationer.
 • Artikkelissa tarkastellaan miten kielikylpypäiväkodin arjen tilanteet ja ohjatut toiminnat edistävät kielikylpykielen omaksumista. 

Mård-Miettinen, K., Palojärvi, A. & Palviainen, Å. 2015. Kaksikielisen pedagogiikan toteuttaminen päiväkodissa. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2015, 8 (1), 130–150.

 • Artikkelissa tarkastellaan kaksikielistä pedagogiikkaa totauttavan lastentarhanopettajan tapaa käyttää suomea ja ruotsia pienryhmätoiminnassa.

Palojärvi, A., Palviainen, Å. & Mård-Miettinen, K. (toim.) (2016). Suomeksi ja ruotsiksi. Kaksikielinen pedagogiikka päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Kirja on ladattavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6625-6, på svenska: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49824  

 • Suomeksi ja ruotsiksi: Kaksikielistä pedagogiikkaa päiväkodissa kuvaa kaksikielistä toimintaa, jota toteutettiin Joutsenten (nimi vaihdettu) ryhmässä. Ryhmä toimi suomenkielisellä paikkakunnalla ja se koostui suomenkielisistä 1–6-vuotiaista lapsista. Ryhmässä työskenteli kaksikielinen lastentarhanopettaja, joka kehitti kaksikieliseksi pedagogiikaksi nimetyn toimintatavan ja toteutti sitä tiettyjä periaatteita noudattaen. 
 • På finska och svenska: Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola beskriver den tvåspråkiga verksamhet som bedrevs på daghemsavdelningen Joutsenet (pseudonym). Avdelningen fanns på en finskspråkig ort och hade finskspråkiga barn som var mellan 1 och 6 år gamla. Vid denna avdelning arbetade en tvåspråkig barnträdgårdslärare, som utvecklade ett arbetssätt med särskilda principer.

Protassova E. (2018) Longing for Quality: Experiences of Finnish-Russian Bilingual Kindergarten in Finland. In: Schwartz M. (eds) Preschool Bilingual Education. Multilingual Education, vol 25. Springer, Cham.

 • Kirjassa tarkastellaan kielten käyttötapoja, aktiviteetteja ja varhaiskasvattajien käsityksiä päiväkodissa, jossa on sekä suomenkielinen, venäjänkielinen että kaksikielinen varhaiskasvattaja.

Katso lisää luettavaa täältä:

Hankkeen julkaisut

Hankkeessa julkaistut artikkelit ja opinnäytetyöt.

Linkkivinkit

Linkkivinkkejä materiaalipaketteihin, blogeihin ja muihin kielikasvatukseen liittyviin lähteisiin.